"امانویل مکرون"، برنده ی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه شد.

Published: 08 May 2017
1152 times
"امانویل مکرون"، نامزد میانه رو، با شکست "مارین لوپن"، در ۳۹ سالگی، به حیث جوان ترین رییس جمهوری تأریخ فرانسه، دیروز برگزیده شده است. بر بنیاد نتایج اولیه، آقای مکرون ۶۵ درصد آرا را به دست آورده و بانو لوپن نزدیک به ۳۴ درصد آرا را، کسب کرده است.

Latest Political Video of Khurshid

Khurshid News En