رییس جمهور غنی در نشست سرقومندانی اعلی قوای مسلح، به نهاد های امنیتی و دفاعی کشور هدایت داد که، منطقه ی "میرزااولنگ" ولسوالی "صیاد" سرپل را، دوباره بگیرند.

Written by 
بر بنیاد معلومات خبرنامه ی ریاست جمهوری: در این نشست که، پس از چاشت دیروز، در کاخ ریاست جمهوری برگزار شده بود، همچنان هدایت داده شد که افزون بر کمک هیأت فرستاده شده به آسیب دیدگان منطقه ی "میرزااولنگ"، سایر نهاد های مربوط نیز کمک های عاجل بشری را به آنان برسانند. گفتنی ست: مخالفان مسلح دولت در 4 روز گذشته، با تصرف منطقه ی "میرزااولنگ" ولسوالی "صیاد" سرپل، بیش از 50 غیرنظامی را کشتند و پس از چاشت دیروز، 235 تن را آزاد ساختند.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.