بازرگانان باید معیار های لازم را درصدور اموال بازرگانی شان، مراعات نمایند. Featured

Published: 02 سرطان 1395
1704 times
این مطلب را رییس جمهور غنی دیروز در دیدارش با برخی از صادر کننده گان میوه ی تازه ابراز داشت و افزود: پس از معیاری شدن فرآورده های تجارتی، نهاد های دولتی از تولیدات داخلی استفاده خواهند کرد. آقای غنی در این دیدار که در کاخ ریاست جمهوری انجام شد، همچنان تصریح کرد، که با مقام های کشور های منطقه و عربی در پیوند به صادرات میوه ی افغانستان گفتگو خواهد کرد و خطوط آهن ترکمنستان- آقینه، ترکمنستان- تورغندی و ایران- هرات را فرصت های خوبی برای افزایش صادرات کشور دانست.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Khurshid News Pr