فرم تماس

می توانید با ما به ادرس های زیر به تماس شوید.
انتخاب تماس:

مدیرمنابع بشری

آدرس:

  • سرک 5 کلوله پشته
  • کابل
  • افغانستان

تلفن:

  • Tel: +93 791 800 200